خانه »»»» سرگرمی »»»» کودکان آنگونه زندگی میکنند که آموخته اند!

کودکان آنگونه زندگی میکنند که آموخته اند!

بنام خدا

اگرکودکی باانتقاد زندگی کند: می آموزد که محکوم کند.

اگرکودکی باعنادودشمنی زندگی کند:  می آموزد که ستیزه جو باشد.

اگرکودکی باترس زندگی کند:  می آموزد که بهراسد.

اگرکودکی با احساس ترحم زندگی کند:  می آموزد که احساس بدبختی کند.

اگرکودکی باتمسخرزندگی کند:  می آموزدکه متزلزل باشد.

اگرکودکی باحسادت زندگی کند:  می آموزد که حسودباشد.

اگرکودکی باشرمندگی زندگی کند:  می آموزدکه احساس گناه کند.

اگرکودکی باآگاهی برتوانایی هایش زندگی کند:   می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد.

اگرکودکی باعشق بدون قیدوشرط زندگی کند:  می آموزد که عشق بورزد.


منبع: کلیک کنید

همچنین ببینید

purang

ماشینهای سرزمین عجایب

به نام خدا سلام دوستان تو مسکو از ماشینهای از رده خارج شده و اسقاطی …

فلزیاب